สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 47/2563

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

--------------------------------------------------------------------

          เพื่อการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ได้เห็นชอบให้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นทิศทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยสหกรณ์คาดหวังให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต น่าเชื่อถือ ยึดมั่นในอุดมการณ์ บริหารสหกรณ์อย่างมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

อ่านประกาศ