ระเบียบสหกรณ์

 
@ ปี 2552
- ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552


@ ปี 2554
- ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 2554

- ระเบียบว่าด้วย การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2554

- ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณาประโยชน์  พ.ศ. 2554


@ปี 2555
- ระเบียบว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา แลการซ่อมบำรุงรถสหกรณ์ พ.ศ. 2555


@ปี 2557
- ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษโครงการบ้านสหกรณ์ (ควนลัง) พ.ศ. 2557

- ระเบียบว่าด้วย การเช่าซื้อ ซื้อขายที่อยู่อาศัยหรือที่ดินเพื่อ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย พ.ศ.2557

- ระเบียบว่าด้วย กลุ่มสมาชิก 2557


- ระเบียบว่าด้วยการรับ - จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557

- ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรอง 2557


@ปี 2558
      - ระเบียบว่าด้วย การปรับโครงงสร้างหนี้และแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพ พ.ศ. 2558


@ปี 2559
      - ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พศ.2559

      - ระเบียบว่าด้วย สมุดประจำตัวสมาชิก พ.ศ. 2559

- ระเบียบว่าด้วย การเบิกจ่ายในการเดินทางเพื่อการปฏิบัติงาน
สหกรณ์ พ.ศ. 2559


@ปี 2560
      - ระเบียบว่าด้วย การทวงหนี้สมาชิก ปี 2560

- ระเบียบว่าด้วย ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกผู้สูงวัย พ.ศ. 2560

- ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560

- ระเบียบว่าด้วย คณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2560

-
ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 
    
- ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
      - ระเบียบว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2560

@ปี 2561
- ระเบียบว่าด้วย ทุนขยายงาน พ.ศ. 2561

- ระเบียบว่าด้วย วิธีการปฏิบัติในการควบคุมภายในและ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2561

      - ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561

       - ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณฺ์ พ.ศ. 2561

- แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น แบบหมุนเวียน

      - ระเบียบว่าด้วย การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก 2561

@ปี 2562
 
      - ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 2562

      - ระเบียบว่าด้วย ทุนเพื่อสร้างสำนักงาน 2562

- ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 2562
       
- ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก
หรือครอบครัวสมาชิก 2562