- รางวัล สหกรณ์ดีเด่น ประเภทเครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2561 จังหวัดสงขลา

รางวัล สหกรณ์ดีเด่น ประเภทเครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2561 จังหวัดสงขลา รางวัล สหกรณ์ดีเด่น ประเภทเครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2561 จังหวัดสงขลา

- รางวัล สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (CUQA) และมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้นแบบ ประจำปี 2560

รางวัล สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (CUQA) และมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้นแบบ ประจำปี 2560 รางวัล สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (CUQA) และมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้นแบบ ประจำปี 2560