สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 46/2563

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

--------------------------------------------------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน ดังนี้ อ่านประกาศ