สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 20/2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

--------------------------------------------------------------------

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 หมวด 4 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563    มีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้............อ่านประกาศ