สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

home2562 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 14/2563

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

--------------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 98 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  หาดใหญ่ จำกัด รายนามดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม คลิก