สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 13/2563

เรื่อง  คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2564

--------------------------------------------------------------------

ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร คัดเลือกผู้สมัครเพื่อออกหมายเลขผู้สมัคร ออกบัตรเลือกตั้ง ดูแลการเลือกตั้ง สรุปผลการเลือกตั้ง รวมถึงแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ อ่านเพิ่มเติม คลิก