สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่  10/2563

เรื่อง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12

--------------------------------------------------------------------

ด้วยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่             9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้เลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ 10 คน แทนผู้ที่ครบวาระ ลาออก และเสียชีวิต และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เลือกตั้งในระหว่างกันเองให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และ เหรัญญิก นอกนั้นเป็นกรรมการ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 68 ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม คลิก