สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 16/2563

เรื่อง การนำเงินปันผลประจำปี 2562 หักชำระหนี้ กรณีสมาชิกค้างชาระหนี้

ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด นำเงินปันผลประจำปี 2562 หักชำระหนี้กรณีสมาชิกค้างชำระหนี้ และหากมีส่วนเกินจากการชำระหนี้ให้โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปเพื่อคืนแก่สมาชิกในคราวเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม คลิก