สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

meeting62

ที่ สค.หญ.157/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน    ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

          ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 11 ครั้งที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 9กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องมาเจสติค ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้......อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม