สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

- คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สมัครสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่  จำกัด

2. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่อายุไม่เกิน 65ปีบริบูรณ์

- เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

3. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด (จากหน่วยงานรัฐ หรือสาธารณสุขใกล้บ้าน)

4. ยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ ทุกสาขา พร้อมเงินจำนวน 270 บาท ประกอบด้วย

* เงินค่าสมัคร                50  บาท

* เงินค่าบำรุง ปีละ          20  บาท

* เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  200 บาท (ศพละ 20 บาท จำนวน 10 ศพ)

- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกสมาคมฯ 

1. สมาชิกที่มีอายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี หากเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเป็นสมาชิกจากสมาคมฯ จากคณะกรรมการสมาคมฯ

2. สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หากเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ ก็ต่อเมื่อเป็นสมาชิกสมาคมฯ ครบ 180 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติการเป็นสมาชิกจากสมาคมฯ จากคณะกรรมการสมาคมฯ เว้นแต่เป็นผู้สมัครรายใหม่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด พร้อมทั้งการสมัครสมาชิกสมาคมฯ ในคราวเดียวกัน เมื่อได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสหกรณ์และได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสมาคมฯ ย่อมได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ทันทีเมื่อเสียชีวิต

 3. เมื่อมีสมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิต ทางสมาคมฯ จะหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ศพละ 20 บาท เพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ทันทีเมื่อเสียชีวิต

*** สมาคมฌาปนกิจ จะหักเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท ก็ต่อเมื่อเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เท่านั้น

Fund2562 1

 Fund2562 2
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2. เป็นบุคคลทั่วไป ที่มีภูมิลำเนา ในอำเภอหาดใหญ่ และมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
3. เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด และมีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์
สวัสดิการแก่สมาชิกสมาคม
1. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
2. น้ำดื่มสหกรณ์ จำนวน 30 โหล
3. พวงหรีดเคารพศพ/ เงินทำบุญ
สนใจสมัครสมาชิกได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ หรือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ทุกสาขา สอบถามโทร 074 429 033