ข้อควรทราบ

vสมาชิกเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ของเดือน ชำระงวดแรกภายในสิ้นเดือน

vสมาชิกเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 16 เป็นต้นไป ชำระงวดแรกภายในสิ้นเดือนถัดไป

vชำระงวดต่อไปทุกวันสิ้นเดือน

vหากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยให้ชำระล่าช้าได้ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

vสมาชิกผิดชำระคิดค่าปรับตามประกาศของสหกรณ์


เตรียมความพร้อมก่อนกู้อสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน

  • จัดทำบัญชีครัวเรือนล่วงหน้า
  • ขอเครดิตบูโร จากธนาคาร
  • ขอหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดินจากสำนักงานที่ดินพร้อมระวางที่ดิน