บริการด้านเงินกู้ (เฉพาะผู้ได้สิทธิเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น)

1. เงินกู้ฉุกเฉิน   กู้ได้ไม่เกิน 90% ของสิทธิในมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว


2. เงินกู้สามัญ มี 3 ประเภท

      2.1  สามัญทั่วไป  

              (ก) ครั้งแรก กู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาท

              (ข) ครั้งสอง กู้ได้ไม่เกิน 35,000 บาท

              (ค) ครั้งสาม กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

              (ง) ครั้งสี่ กู้ได้ไม่เกิน 75,000 บาท

              (จ) ครั้งห้า กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

                - สมาชิกผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้น 5,000 บาทจึงจะยื่นกู้ได้

                - สมาชิกในกลุ่มผลัดกันกู้และผลัดกันค้ำประกัน สามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท

                - มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน สามารถกู้ได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท

      2.2 สามัญเพื่อการศึกษา

                - มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

                - สมาชิกผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้น 5,000 บาท จึงจะยื่นกู้ได้

                - สมาชิกผู้กู้สามารถกู้ได้ตามจำนวนบุตรไม่เกิน 2 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยนำใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาหรือใบเสร็จที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาแสดง

              - กรณีสมาชิกเป็นบิดามารดาให้ใช้สิทธิ์กู้ได้ฝ่ายเดียว

      2.3 สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย

                - สมาชิกอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ

                - มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

                - สมาชิกสามารถกู้ได้ ไม่เกินครอบครัวละ 20,000 บาท

              - โดยมีหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน พร้อมแนบภาพถ่ายบ้านที่ประสบ ภัยพิบัติ

เอกสารประกอบการยื่นกู้ และอื่นๆ

                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ จำนวน 1 ชุด

                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ชุด

                   (สำหรับกู้สามัญกลุ่ม จำนวน 2 ชุด)

                -  ใบแจ้งค่าเทอม

     ใบเสร็จค่าหนังสือ

     ใบเสร็จชุดนักเรียน(กู้เพื่อการศึกษา)

                - สูติบัตรลูก

     บัตรนักศึกษา (กู้เพื่อการศึกษา)

                - จัดทำ PA. ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 150 บาท


3. เงินกู้พิเศษ

เอกสารประกอบการขอกู้ เงินกู้พิเศษ

เอกสารบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรสของผู้กู้และคู่สมรส 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรสของเจ้าของที่ดิน 2 ชุด
 • สำเนาใบหย่า 2 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล 2 ชุด
 • ใบมรณะบัตร(ของคู่สมรส/เจ้าของที่ดิน) 2 ชุด

เอกสารประกอบอื่นๆ

 • สัญญาขอกู้และสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินอื่น
 • สัญญาจะซื้อจะขาย สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนผู้ขาย
 • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดินและใบระวาง  2 ชุด
 • เครดิตรบูโร (NCB) ทั้งสามี ภรรยา

      หลักฐานแสดงที่มาของรายได้

 • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
 • บัญชีเงินฝากธนาคารหรือสหกรณ์ย้อนหลัง6เดือน (Statement)
 • หลักฐานแสดงรายได้ของกิจการ (กรณีไม่มี
 • สลิป (ใบเสร็จ) รายรับ-รายจ่าย
 • บัญชีรับจ่ายครัวเรือน
 • งบการเงิน
 • แผนการลงทุน(สำหรับผู้ที่กู้เพื่อการลงทุน)

     เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนด (ฉบับไม่ย่อหรือขยาย ครบทุกหน้า) 2ชุด
 • แบบแปลนบ้าน
 • ใบอนุญาตให้ก่อสร้าง
 • สัญญาจ้าง สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ผู้รับจ้าง

การคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้แต่ละประเภท

 • เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ กู้ได้ไม่เกิน 4,000,000 บาท
 • เงินกู้เพื่อการหาทรัพย์สินและการอื่น ๆ กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • เงินกู้เพื่อการชำระหนี้บุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงินอื่น กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • เงินกู้เพื่อการลงทุนตามโครงการ กู้ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับการกู้ใช้อสังหาฯเป็นประกัน

 • ค่าธรรมเนียมเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมตรวจหลักประกัน  2,500 บาท
 • ค่าประกันชีวิตและประกันอัคคีภัย

     กรณีตรวจงวดงาน

 • สำหรับการตรวจงวดงานครั้งหนึ่งๆ 1,300 บาท หากอยู่ต่างอำเภอต้องชำระเพิ่มอีก 500 บาท โดยให้สมาชิกนำพาหนะมารับกรรมการและเจ้าหน้าที่

(***หมายเหตุ กู้อสังหาริมทรัพย์ ต้องสะสมหุ้น 10% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ)

 


 

กรณีกู้เพื่อโครงการลงทุน

 • กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมเงินกู้
 • สะสมหุ้น 10% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 300,000บาท)

การคิดอัตราดอกเบี้ยกู้โครงการ

 • กู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 8.25%ต่อปี
 • กู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 8% ต่อปี
 • ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี

หลักประกัน

      หลักประกันเงินกู้ที่จะนำมาจำนอง จะต้องเป็นของผู้กู้ และหรือของผู้กู้ร่วม หรือ บิดามารดา พี่น้อง หรือคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และหลักประกันจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (ยกเว้นอำเภอ จะนะ,นาทวี,เทพา,สะบ้าย้อย