บริการด้านเงินกู้ (เฉพาะผู้ได้สิทธิเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น)

1. เงินกู้ฉุกเฉิน   กู้ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) กำหนดชำระคืนภายใน 5 งวด


2. เงินกู้สามัญ มี 3 ประเภท

      2.1  สามัญทั่วไป  

               - วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000 บาท  

                - กำหนดชำระคืนภายใน 10 งวด 

                - ไม่มีการเพิ่มวงเงินกู้

                - สมาชิกค้ำประกัน จำนวน 2 คน

      2.2 สามัญกลุ่ม

                - วงเงินกู้เริ่มต้น 8,000 บาท (กำหนดชำระคืนภายใน 8 งวด)

    - กรณีชำระหนี้ดี ครั้งที่ 2 วงเงินกู้ 15,000 บาท (กำหนดชำระคืนภายใน 15 งวด)

    - กรณีชำระหนี้ดี ครั้งที่ 3 วงเงินกู้ 25,000 บาท (กำหนดชำระคืนภายใน 25 งวด)

    - กรณีชำระหนี้ดี ครั้งที่ 4 วงเงินกู้ 35,000 บาท (กำหนดชำระคืนภายใน 35 งวด)

    - กรณีชำระหนี้ดี ครั้งที่ 5 วงเงินกู้ 50,000 บาท (กำหนดชำระคืนภายใน 50 งวด)

                - มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

    - ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 5,000 บาท

      2.3 สามัญเพื่อการศึกษา

                - วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท

                - กำหนดชำระคืนภายใน 5 งวด

                - สมาชิกคำประกัน 2 คน

เอกสารประกอบการยื่นกู้ และอื่นๆ

                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ จำนวน 1 ชุด

                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ชุด

                   (สำหรับกู้สามัญกลุ่ม จำนวน 2 ชุด)

                -  ใบแจ้งค่าเทอม

     üใบเสร็จค่าหนังสือ

     üใบเสร็จชุดนักเรียน(กู้เพื่อการศึกษา)

                - สะสมหุ้น 5% ของวงเงินกู้

                - สูจิบัตรลูก

     üบัตรนักศึกษา (กู้เพื่อการศึกษา)

                - จัดทำ PA. ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 150 บาท


3. เงินกู้พิเศษ

เอกสารประกอบการขอกู้ เงินกู้พิเศษ

เอกสารบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรสของผู้กู้และคู่สมรส 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรสของเจ้าของที่ดิน 2 ชุด
 • สำเนาใบหย่า 2 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล 2 ชุด
 • ใบมรณะบัตร(ของคู่สมรส/เจ้าของที่ดิน) 2 ชุด

เอกสารประกอบอื่นๆ

 • สัญญาขอกู้และสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินอื่น
 • สัญญาจะซื้อจะขาย สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนผู้ขาย
 • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดินและใบระวาง  2 ชุด
 • เครดิตรบูโร (NCB) ทั้งสามี ภรรยา

      หลักฐานแสดงที่มาของรายได้

 • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
 • บัญชีเงินฝากธนาคารหรือสหกรณ์ย้อนหลัง6เดือน (Statement)
 • หลักฐานแสดงรายได้ของกิจการ (กรณีไม่มี
 • สลิป (ใบเสร็จ) รายรับ-รายจ่าย
 • บัญชีรับจ่ายครัวเรือน
 • งบการเงิน
 • แผนการลงทุน(สำหรับผู้ที่กู้เพื่อการลงทุน)

     เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนด (ฉบับไม่ย่อหรือขยาย ครบทุกหน้า) 2ชุด
 • แบบแปลนบ้าน
 • ใบอนุญาตให้ก่อสร้าง
 • สัญญาจ้าง สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ผู้รับจ้าง

การคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้แต่ละประเภท

 • กู้เพื่อการเคหะ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี วงเงินอนุมัติสูงสุด ไม่เกิน

3,000,000บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 30ปี

 • กู้เพื่อการอื่นๆ ดอกเบี้ย 12% ต่อปี วงเงินอนุมัติสูงสุด ไม่เกิน

1,500,000บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 15ปี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับการกู้ใช้อสังหาฯเป็นประกัน

 • ค่าธรรมเนียมเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมตรวจหลักประกัน  2,500 บาท
 • ค่าประกันชีวิตและประกันอัคคีภัย

     กรณีตรวจงวดงาน

 • สำหรับการตรวจงวดงานครั้งหนึ่งๆ 1,300 บาท หากอยู่ต่างอำเภอต้องชำระเพิ่มอีก 500 บาท โดยให้สมาชิกนำพาหนะมารับกรรมการและเจ้าหน้าที่

(***หมายเหตุ กู้อสังหาริมทรัพย์ ต้องสะสมหุ้น 10% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ)

 


 

กรณีกู้เพื่อโครงการลงทุน

 • กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมเงินกู้
 • สะสมหุ้น 10% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 300,000บาท)

การคิดอัตราดอกเบี้ยกู้โครงการ

 • กู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 8.25%ต่อปี
 • กู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 8% ต่อปี
 • ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี

หลักประกัน

      หลักประกันเงินกู้ที่จะนำมาจำนอง จะต้องเป็นของผู้กู้ และหรือของผู้กู้ร่วม หรือ บิดามารดา พี่น้อง หรือคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และหลักประกันจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (ยกเว้นอำเภอ จะนะ,นาทวี,เทพา,สะบ้าย้อย