สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
เลขที่ 4/2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ตามประกาศที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และประกาศที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ดังนี้......อ่านประกาศ