สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 15/2563

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563

--------------------------------------------------------------------

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติคัดเลือก บริษัท       พีพลัส ออดิทติ้ง จำกัด โดย นางปริชาต ปรคนธรรพ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เครดิต  ยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม คลิก