สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 11/2563

เรื่อง  คณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับ

--------------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76, 78 และข้อ 80 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 12      ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับที่กำหนด  ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม คลิก