สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 5/2563

เรื่อง ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์ เลขที่ 1/2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขั้นต้น ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 นั้น ผู้สมัครกรรมการดำเนินการ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่สหกรณ์กำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ได้หมายเลข ดังนี้......อ่านประกาศ