สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 2/2563

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

ประจำปี 2563

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 50/2562 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ ประจำปี 2563 นั้น ได้มีผู้สมัครในเวลาที่กำหนดแล้วนั้น มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 100 มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง ?ผู้ตรวจสอบกิจการ? ประจำปี 2563 ดังนี้.......อ่านประกาศ