สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 36/2562

เรื่อง การคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได เพื่อการเคหะสงเคราะห์

------------------------------------------------------------------------

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 33 กรณีสมาชิกผู้กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ที่ยื่นกู้ตามการส่งเสริมนโยบายด้านสินเชื่อช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น เมื่อผู้กู้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามการส่งเสริมนโนบายด้านสินเชื่อ ให้คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าปรับตามประกาศสหกรณ์ นั้น........อ่านประกาศ