สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 35/2562

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย และออมทรัพย์พิเศษ

--------------------------------------------------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติ ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมายและออมทรัพย์พิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน ดังนี้.......อ่านประกาศ