สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 16/2562

เรื่อง คณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับ

--------------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76, 78 และข้อ 80 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11     ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับที่กำหนด ดังนี้.....อ่านประกาศต่อ