สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 14/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

--------------------------------------------------------------------

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 14 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คอหงส์ จำกัด ชุดที่ 11 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ดังนี้