สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 9/2561

เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการประกันชีวิตอุบัติเหตุ

--------------------------------------------------------------------

          ด้วยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 10 ครั้งที่ 15 วันที่ 25 มกราคม 2562 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ถือใช้ วันที่ 28 มกราคม 2562 และให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

รายละเอียด คลิ๊ก

รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการ คลิ๊ก