สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU Scholarship63

 

News-icon

ตามที่ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จากัด ได้ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตาแหน่ง นิติกร ตามประกาศที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตาแหน่ง นิติกร และรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ รายละเอียด