สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU Scholarship63

 

News-icon

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม  2559 ได้ลงมติคัดเลือกบริษัทสำนักงานบัญชีสุรินทร์และเพื่อน จำกัด โดย ดร.สุรินทร์  อี่ชโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2559  และหาก
ดร.สุรินทร์  อี่ชโรจน์  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายมีชัย  มิตรารมย์  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่แทน

ประกาศ  ณ  วันที่  14  มีนาคม  2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม