ฐานะการเงิน

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

3-64