ฐานะการเงิน

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 08