ฐานะการเงิน

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

256208