ฐานะการเงิน

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

256211