ฐานะการเงิน

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

05