ฐานะการเงิน

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

02