ฐานะการเงิน

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 10