เครือข่ายผู้ประกอบการ

 

สมาชิกสามารถติดตาม เพจ เครือข่ายผู้ประกอบได้ โดยกดที่รูป

  Facebook-Like-Button


 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก
2. เพื่อประชาสัมพันธ์อาชีพหรือธุรกิจของสมาชิกให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อสร้างยอดขายที่ดีให้กับสมาชิก


ขั้นตอนและหลักฐานการสมัครสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการ

1.ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด
2.เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และส าเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3.กรอกใบสมัครชมรมเครือข่ายผู้ประกอบการได้ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกสาขา
4.ชำระค่าบำรุงปีละ 50 บาท และค่าสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ปีละ 100 บาท รวม 150 บาท

 

*สำหรับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายผู้ประกอบการสามารถสมัครได้ที่ สหกรณ์ทั้ง 3 สาขา สอบถามโทร 074-429033

 

 point  คลิกเพื่อดูรายละเอียด