News-icon
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 56/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 256
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 55/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กู้และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 15
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 52/2563 เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 26
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 51/2563 เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 14
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 50/2563 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2564 15
ประกาศ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่จำกัด เลขที่49/2563 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่จำกัด ชุดที่ 13 21
ประกาศเลขที่ 48/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 69
ประกาศเลขที่ 47/2563 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 34
ประกาศเลขที่ 46/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 39
ประกาศเลขที่ 45/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 74