News-icon
ประกาศ เลขที่ 41/2563 เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 20
ประกาศ เลขที่ 40/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 31
ประกาศ เลขที่ 39/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 49
ประกาศ 38/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 73
ประกาศ เลขที่ 37/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้กู้และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 62
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ เลขที่ 5/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 45
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 65
ประกาศ เลขที่ 36/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 116
ประกาศ เลขที่ 35/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 79
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ เลขที่ 3/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ 399