บริการด้านเงินฝาก

1. บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป (ดอกเบี้ย 1.50%)   เปิดตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ฝาก-ถอน ได้ทุกวันทำการและต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 50 บาท การเข้าดอกเบี้ยจะเข้าในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี

 HYD Saving

 


 

2. บัญชีออมทรัพย์มีเป้าหมาย (ดอกเบี้ย3.00%)  เปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป การฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 10,000บาท การจ่ายดอกเบี้ยกำหนดจ่ายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยโอนเข้าดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ยจ่าย จะจ่ายให้เฉพาะยอดที่ผ่านวันเข้าดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม มาแล้ว 1 ครั้ง การถอนต้องเลือกแต่ละยอดถอนที่ฝากยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ยจะจ่ายให้ในอัตราครึ่งหนึ่งของเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย

 HYD SavingTag

 


 

3. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ย 3.50%)  เปิดบัญชีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป การฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 50,000 บาท หากเกินต้องให้มีเศษเป็นพันบาทการจ่ายดอกเบี้ยจะกำหนดจ่ายรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ในวันทำการสุดท้ายของเดือน ดอกเบี้ยจ่ายจะจ่ายเฉพาะยอดที่ผ่านวันเข้าดอกเบี้ยส่วนเพิ่มใน วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมมาแล้ว 1 ครั้ง การถอนต้องเลือกถอนแต่ละยอดที่ฝากยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ยจะถูกเรียกคืนดอกเบี้ยคืนดอกเบี้ยที่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ดอกเบี้ยจ่ายจะโอนเข้าบัญชีให้ ณ วันที่ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย

 HYD SavingEX

 


 

4. บัญชีเงินฝากทวีสิน (ดอกเบี้ย 4.5%)  เปิดบัญชีตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป จะต้องฝากประจำทุกๆเดือนตามกำหนดระยะเวลา 3 ปี,4 ปี,5 ปี การจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก พร้อมปิดบัญชี อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดการฝากตามประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชี ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีเกินจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และต้องทำการปิดบัญชี หากถอนก่อนกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินออมทรัพย์ทั่วไปสำหรับยอดฝากเกิน 3 เดือนเท่านั้น และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

 HYD SavingEver