สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

 

ประกาศ

 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

 

เลขที่ 42/2563

 

เรื่อง การประชุมกลุ่มสมาชิกประจำปี 2563

--------------------------------------------------------------------

เนื่องด้วยยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid -19) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 12 ครั้งที่ 8 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จึงมีมติไม่จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกประจำปี 2563 โดยให้ผู้แทนสมาขิกคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคนใหม่ อ่านประกาศ