สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 35/2563

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ที่ 34/2563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วมีผู้มาสมัครน้อย จึงเห็นว่าควรขยายเวลาการรับสมัครออกไป จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้.......อ่านประกาศ