สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 22/2563

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ที่ 19/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 2-20 มีนาคม 2563 นั้น

และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรขยายเวลาการรับสมัคร จึงมีมติขยายไปจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้...........อ่านประกาศ