สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 21/2563

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ที่ 19/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 2-20 มีนาคม 2563 นั้น

และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรขยายเวลาการรับสมัคร จึงมีมติขยายไปจนถึงวันที่            3 เมษายน 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้..........อ่านประกาศ