สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

home2562 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 17/2563

เรื่อง โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืน ระยะเวลาเกิน 5 ปี จัดสรรเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์

--------------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ 27 และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืน ระยะเวลาเกิน 5 ปี จัดสรรเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ คลิก

เงินปันผลเฉลี่ยคืน

และเงินรอจ่ายคืน