สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 8/2563

เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสินเชื่อที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน

--------------------------------------------------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 13  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.5% ต่อปี และต่อเนื่องจนครบ 4 ปี สำหรับสมาชิกผู้กู้ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด และให้พิจารณาเป็นรายปีต่อปีในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อเนื่อง......อ่านประกาศ