สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 7/2563

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย และออมทรัพย์พิเศษ

--------------------------------------------------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 มีมติ ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมายและออมทรัพย์พิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน ดังนี้.........อ่านประกาศ