สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 1/2563

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขั้นต้น ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12

--------------------------------------------------------------------

ตามประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 49/2562 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 นั้น ได้มีผู้ผ่านคุณสมบัติขั้นต้น ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 68 ดังนี้.......อ่านประกาศ