สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 49/2562

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12

--------------------------------------------------------------------

ตามที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ได้หมดวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์เครดิต   ยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ข้อ 70 จำนวน 9 คน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่      27 กันยายน 2562 มีมติเปิดรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 12 ดังนี้...อ่านประกาศ