สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 48/2562

เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2563

--------------------------------------------------------------------

   เพื่อให้การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ชุดที่ 11 ครั้งที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 มีมติให้ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้.......อ่านประกาศ