สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

เลขที่ 50/2562

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563

--------------------------------------------------------------------

ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่ 103 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์แต่ไม่เกินคราวละหนึ่งปี ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 มีมติเปิดรับสมัครเลือกตั้ง           ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด ประจำปี 2563 จำนวน 3 คน ดังนี้.....อ่านประกาศ