สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

book_cf62 247432 60_splash product2018 Pro_banpru CoopCU LINECOOP

Running 

สค.หาดใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06:00 น.
ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด สาขาคลองแห

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้......กดเพื่อสมัคร

 

 


News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่  22/2562

เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

--------------------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 98 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด  คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ได้  จำนวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์กำหนด......อ่านประกาศต่อ