สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 19/2562

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ประจำปี 2562

--------------------------------------------------------------------

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติคัดเลือก บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ก่อเกียรติและธุรกิจการบัญชี จำกัด โดย นายเกียรติ ก่อเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562......อ่านประกาศต่อ