สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

ss2020 klonghea_close loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP CoopCU

 

News-icon

ประกาศ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

เลขที่ 18/2562

เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2563

--------------------------------------------------------------------

ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร คัดเลือกผู้สมัครเพื่อออกหมายเลขผู้สมัคร ออกบัตรเลือกตั้ง ดูแลการเลือกตั้ง สรุปผลการเลือกตั้ง รวมถึงแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ......อ่านประกาศต่อ