พันธกิจ

สถาบันการเงินคุณธรรม  นำสิ่งดีงามสู่สมาชิกและสังคม