สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU Scholarship63

 

News-icon

                 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  จำกัด  ชุด  8  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  15 มีนาคม  2559  มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์  จำกัด  ตามข้อบังคับข้อ 96 คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ได้  จำนวนไม่เกินห้าคน  เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม