สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU Scholarship63

 

News-icon

         อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558  เมื่อวันอาทิตย์ที่  13  มีนาคม  2559 ที่ประชุมใหญ่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี  2560  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  คัดเลือกผู้สมัครเพื่อออกหมายเลขผู้สมัคร  ออกบัตรเลือกตั้ง  ดูแลการเลือกตั้ง  สรุปผลการเลือกตั้ง  รวมถึงแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ รายละเอียดเพิ่มเติม