สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU Scholarship63

 

News-icon

            อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76, 78 และข้อ 80  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8 ครั้งที่ 1  เมื่อวันอังคารที่  15  มีนาคม 2559  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับที่กำหนด  ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม