สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ทาง Facebook สหกรณ์

kohsamui ss2020 loan_reg ProSV63 servenPerOne 247432 product2018 Pro_banpru LINECOOP C01 CoopCU Scholarship63

 

News-icon

                   อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 68  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่  15  มีนาคม  2559  คณะกรรมการได้เลือกตั้งในระหว่างกันเอง ดังนี้ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ  2  คน  เลขานุการ  1  คน  เหรัญญิก  1  คน  นอกนั้นเป็นกรรมการ  ดังรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม