การสมัคร

 

1. คุณสมบัติ

2. เอกสารการสมัครสมาชิก

3. ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

 

คุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

     1. เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีขึ้นไป    

2. มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่ดังนี้

- เทศบาลเมืองคอหงส์

- เทศบาลนครหาดใหญ่

- เทศบาลเมืองบ้านพรุ

- เทศบาลเมืองคลองแห

- เทศบาลเมืองควนลัง

- เทศบาลตำบลบ้านไร่

- เทศบาลตำบลน้ำน้อย

- เทศบาลตำบลท่าช้าง

- เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

- อบต.ฉลุง

- อบต.ท่าข้าม

- อบต.ทุ่งใหญ่

- อบต.นาหม่อม

     3. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

     4. เป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

     5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น

เอกสารการสมัครสมาชิก

     1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

    1. ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ผ่านประธานกลุ่มหรือสำนักงานสหกรณ์ทั้ง 4 สาขา โดยต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน

         1.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (ในวันที่สมัคร)

         1.2 สะสมเงินโดยเบิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปไม่น้อยกว่า 400 บาท (ในวันที่สมัคร)

    2. สะสมเงินเพิ่มทุกเดือนในบัญชีเงินฝากอมทรัพย์ทั่วไป (ข้อ 1.2) เดือนละ 400 บาท ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

    3. เข้าร่วมอบรมความรู้กับสหกรณ์ เรื่อง "อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์" อย่างน้อย 1 ครั้ง

    4. คณะกรรมการอำนวยการจะพิจารณารับเป็นสมาชิก สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามข้อ 1-3

    5. สหกรณ์ จะโอนเงินสะสมจากบัญชีฝากออมทรัพย์ทั่วไป ข้อ (1.2) จำนวน 1,000 บาท เพื่อนำไปซื้อหุ้น โดยสหกรณ์จะออกสมุดทุนเรือนหุ้น (เล่มสีเขียว)ให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน "ท่านก็จะได้สิทธิ์เป็นสมาชิกหรือเจ้าของสหกรณ์"