ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คืออะไร ?

 

สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ ดำเนินงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น และบุคคลเหล่านั้น มีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนำเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน  สมาชิกทุกๆ คนจะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจำและสม่ำเสมอตามที่สหกรณ์กำหนด กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสมนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะให้สมาชิกที่มีความจำเป็นจะเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปบำบัดปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะค่อยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทำกิจการทุกอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก

 

ความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

การรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการตามแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นการรวมคนจากย่านชุมชนแออัดห้วยขวาง ดินแดง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2508 ใช้ชื่อว่า “เครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา” แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแห่งแรก คือ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด" จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน จึงอยู่ในรูปย่อยของประเภท "สหกรณ์ออมทรัพย์" และต่อมาได้รับการกำหนดให้เป็นประเภท "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548

 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1.      เป็นคนรู้จักประหยัดและออม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งในชุมนุมของสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์จึงมีที่สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆแม้มีเงินจำนวนน้อยหรือมากก็ตามสมาชิกก็สามารถที่จะสะสมได้

2.      ช่วยแก้ไขปัญหาการเงิน เมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสมาชิกมีสิทธิที่จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

3.      สร้างความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะจัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆแล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ซึ่งมีส่วนสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและสมาชิก

4.      สามารถพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิดการประหยัดและออม เพื่อสร้างกองทุนขึ้นในชุมชน เพื่อช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้จักการแก้ไขและตัดสินใจช่วยเหลือกันในชุมชนของตนเอง เป็นการฝึกผู้นำในชุมชน

ประวัติความเป็นมาของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด


http://www.cu-khohong.com/main/images/Data/history.jpg

 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด เริ่มจากการที่นายครั่น ทวีรัตน์ ได้มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ สมัยนั้น โดยได้เข้าไปหาเสียงในพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และได้พบปะพูดคุยกับ ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ซึ่งสมัยนั้น ท่านเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สอ.มอ.) และได้ปรารภไว้ว่าหากท่านได้รับเลือกตั้งให้เป็น นกยกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ท่านอยากจะให้ตำบลคอหงส์ มีสถาบันการเงินที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวคอหงส์ เช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ที่เป็นที่พึ่งให้กับบุคคลากรของ มอ. หลังจากนั้น เมื่อท่านชนะการเลือกตั้งและได้ดำรงตำแหน่งเป็น พ่อเมืองของคนคอหงส์ แล้ว ท่านได้เชิญ ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ มาปรึกษาหารือ เกี่ยวกับสหกรณ์ที่จะเป็นสถาบันการเงินให้กับชาวคอหงส์ จึงได้มีการดูงานของผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ ประมาณ 60 คน ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 จากนั้นมีการประชุมเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ในเขตเทศบาลคอหงส์ โดยมีการเลือกคณะกรรมการก่อตั้งขึ้น จำนวน 10 คน โดย ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ เป็นประธานกรรมการก่อตั้ง และได้เรียกประชุมสมาชิกก่อการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2551 ที่ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากนั้นมีการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นที่ทำการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด โดยเริ่มแรกได้รับความอนุเคราะห์จาก นายกเทศบาลเทืองคอหงส์สมัยนั้น คือนายครั่น ทวีรัตน์ ให้ใช้สถานที่ฟรีร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคอหงส์

 

img002

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ได้เปิดบริการด้านเงินฝาก และบริการด้านสินเชื่อ ในเดือน กรกฎาคม 2551 และทดลองดำเนินการเรื่อยมาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากคณะกรรมการก่อการจัดตั้ง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์  ตลอดจนนายครั่น ทวีรัตน์ ทำให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

 


ปัจจุบันนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ ได้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันนี้สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่คอยให้บริการแก่สมาชิก จำนวน 23 คน และกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์ได้ทำการขยายสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่ต้องการจะติดต่อกับสหกรณ์ สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น

 


จากจำนวนสมาชิกสิ้นปี พ.ศ.2551 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 394 คน ในปัจจุบันนี้สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจำนวนทั้งสิน 6,192 คน และยังมีสมาชิกที่ยังรอการอนุมัติเป็นสมาชิกเป็นจำนวน 3,0497 คน รวมสมาชิกทั้งหมด 9,689 คน จากการขยายตัวในปีที่ผ่านมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ได้รับการตอบรับความไว้วางใจและการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างมาก สามารถดูได้จากกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และโครงการในอนาคตที่ทางสหกรณ์ได้ทำการวางโครงการเพื่อทำมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด ให้ดีที่สุดและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตที่เพิ่มขึ้น

 

สำนักงานใหญ่คอหงส์ สาขาหาดใหญ่ใน สาขาคลองเตย
1 2  3