ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของ   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คืออะไร ?

 

สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ ดำเนินงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น และบุคคลเหล่านั้น มีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนำเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน  สมาชิกทุกๆ คนจะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจำและสม่ำเสมอตามที่สหกรณ์กำหนด กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสมนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะให้สมาชิกที่มีความจำเป็นจะเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปบำบัดปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะค่อยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทำกิจการทุกอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก

 

ความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

การรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการตามแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นการรวมคนจากย่านชุมชนแออัดห้วยขวาง ดินแดง  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2508 ใช้ชื่อว่าเครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา? แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแห่งแรก คือ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด" จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน จึงอยู่ในรูปย่อยของประเภท "สหกรณ์ออมทรัพย์" และต่อมาได้รับการกำหนดให้เป็นประเภท "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548

 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1.      เป็นคนรู้จักประหยัดและออม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งในชุมนุมของสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์จึงมีที่สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆแม้มีเงินจำนวนน้อยหรือมากก็ตามสมาชิกก็สามารถที่จะสะสมได้

2.      ช่วยแก้ไขปัญหาการเงิน เมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสมาชิกมีสิทธิที่จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

3.      สร้างความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะจัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆแล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ซึ่งมีส่วนสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและสมาชิก

4.      สามารถพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิดการประหยัดและออม เพื่อสร้างกองทุนขึ้นในชุมชน เพื่อช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้จักการแก้ไขและตัดสินใจช่วยเหลือกันในชุมชนของตนเอง เป็นการฝึกผู้นำในชุมชน

ประวัติความเป็นมาของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด


http://www.cu-khohong.com/main/images/Data/history.jpg

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 

แรกเริ่มจากการที่นายครั่น ทวีรัตน์ ได้มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคอหงส์ในสมัยนั้น ท่านได้เข้าไปหาเสียงในเพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และได้เข้าพบปะพูดคุยกับ ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สอ.มอ.) และได้ปรารภไว้ว่าหากท่านได้รับเลือกตั้งให้เป็น นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคอหงส์ ท่านอยากจะให้ตำบลคอหงส์ มีสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวคอหงส์ เช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มอ. ที่เป็นที่พึ่งให้กับบุคลากรของมอ. หลักจากนั้นเมื่อท่านชนะการเลือกตั้งและได้ดำรงตำแหน่งเป็นพ่อเมืองคอหงส์แล้วนั้น ท่านได้เชิญ ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินให้กับชาวคอหงส์ จึงได้มีการดูงานของผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ ประมาณ 60 คน ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 จากนั้นมีการประชุมเพื่อดำเนินการก่อการจัดตั้งสหกรณ์ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีการเลือกคณะกรรมการก่อการจัดตั้ง จำนวน 10 คน ซึ่งมี ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ เป็นประธานกรรมการก่อการจัดตั้ง และได้ประชุมสมาชิกก่อการจัดตั้งในวันที่ 5 มีนาคม 2551 ที่ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อจากนั้นมีการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นที่ทำการ โดยเริ่มแรกได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคอหงส์ คือ นายครั่น ทวีรัตน์ ให้ใช้สถานที่ฟรีร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคอหงส์

 

img002
 
          ภาพคณะกรรมการชุดก่อตั้ง

 

การดำเนินงานในช่วงแรกเป็นการทดลองดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2551 และเรื่อยมาจนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพรบ.สหกรณ์และกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า ?สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด? โดยมีท้องที่ดำเนินการใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และมีสมาชิกเริ่มแรก จำนวน 262 คน เงินทุนดำเนินงาน 100,300 บาท ซึ่งได้เปิดบริการด้านเงินฝาก และบริการด้านสินเชื่อ โดยได้รับความร่วมมือในทุกๆด้านจากคณะกรรมการก่อการจัดตั้ง , เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ตลอดจนนายกเทศมนตรีในสมัยนั้นทำให้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้

 
         

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเมเจสติก อาคารสยามนครินทร์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 10 ได้ขอมติจากที่ประชุมใหญ่ เปลี่ยนชื่อสหกรณ์ จาก ?สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จำกัด? เป็น ?สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด? โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนรับรองการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์เป็น ?สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด? เป็นต้นมา

 NewNameCUCOOP

 

สำนักงานใหญ่คอหงส์ สาขาหาดใหญ่ใน
1 2
 สาขาคลองเตย
 สาขาคลองแห
3 4